Oferta

Kancelarie świadczą pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Proponowany przez nasze Kancelarie zakres świadczenia pomocy prawnej obejmuje między innymi:

  1. konsultacje i doradztwo prawne w zakresie szeregu dziedzin prawa, w tym: prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego, kodeksu spółek handlowych, ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa rodzinnego;
  2. sporządzanie opinii prawnych;
  3. przygotowywanie: pozwów i pism procesowych, wszelkich środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, skarg do sądów administracyjnych, odwołań od decyzji administracyjnych oraz od decyzji podatkowych;
  4. sporządzanie lub opiniowanie projektów umów;
  5. reprezentowanie Klientów przed wszelkimi sądami, w tym sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu o rejestrację podmiotu (lub wpis zmian) w rejestrach Krajowego Rejestru Sądowego, a także przed organami egzekucyjnymi (sądowymi i administracyjnymi);
  6. reprezentowanie Klientów przed wszelkimi urzędami, instytucjami czy organami podatkowymi czy też kontroli skarbowej;
  7. pomoc prawna i przygotowywanie wszelkich dokumentów, w tym niezbędnych formularzy w związku z zakładaniem, likwidacją, połączeniem czy przekształceniami spółek prawa handlowego, zmianami podlegającymi zgłoszeniu bądź rejestracji;
  8. udział w negocjacjach.
Świadczenie pomocy prawnej może mieć charakter doraźny (do konkretnej sprawy - umowa o charakterze jednorazowym) bądź następować w ramach stałej umowy zlecenia (z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem).
Kancelarie prowadzą ścisłą współpracę z tłumaczami, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi oraz podmiotami świadczącymi usługi rachunkowo - podatkowe.